0

Regulamin Wataha

                  Dogtrekking Karkonoska Wataha 2021 – Regulamin

1. Nazwa imprezy:

Dogtrekking Karkonoska Wataha

2.Organizator:

Avalanche Mateusz Górecki

3.Kontakt:

karkonoskawataha@gmail.com

4.Termin i baza zawodów:

25 września 2021, Kopalnia Podgórze - Podgórze 54, 58-530 Kowary

60 zł zgłoszenie, każdy następny zawodnik 40 zł       

5. Warunki uczestnictwa:

a. Do udziału w Dogtrekkingu dopuszcza się każdego psa, który:

- ma powyżej 1 roku, ale nie osiągnął wieku 9 lat.  Jeżeli pies jest starszy lub młodszy,  może wystartować tylko po okazaniu zaświadczenia od lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do startu na określonym dystansie;

- prowadzony jest na smyczy lub na lince z amortyzatorem, w szelkach lub obroży.  Kategorycznie zabrania się prowadzenia psa w kagańcu, kolczatce oraz obroży zaciskowej.

- posiada aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie (do wglądu organizatorów przy stracie)

- w przypadku suk- zabrania się startu suk w ciąży, suk do 6 tyg. po porodzie, suk w okresie rui,

    -   dopuszcza się psy bez względu na wielkość i rasę.

- Każdy zawodnik (lub każda drużyna w kategorii Drużynowej) startuje z minimum jednym psem.

b. Podczas przebywania na terenie imprezy, obowiązkiem właścicieli jest sprzątanie po swoich psach.

c. Przez cały czas trwania imprezy tj. od przybycia zawodnika na miejsce, aż po wyjazd, zawodnik ma obowiązek trzymać psa/psy na smyczy.

d. Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia.

e. Każdy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone.

f. W przypadku uczestnictwa z psem ze schroniska opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za psa i jego zachowanie podczas imprezy.

g. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, bez względu na płeć oraz wiek. Osoby poniżej 16 roku życia. muszą być pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

h. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.

i. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.

j. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania dogtrekkingu.

k. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt Organizatorowi

l. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

m. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.

n. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy dogtrekkingu

o. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych impreza może zostać przełożona, o czym poinformujemy zainteresowanych.

6.Wyposażenie:

 a. Każdy zawodnik ma obowiązek zabrać ze sobą na trasę:

 - mapę (otrzymaną od organizatora lub własną, jeśli organizator poinformuje o tym wcześniej),

 - miskę lub poidło dla psa,

- wodę dla psa,

- naładowany telefon komórkowy z wpisanym numerem do organizatora nr 602726900 lub nr 602726800,

7 . Program imprezy:

8.00 – 8.45 odbiór pakietów startowych - dystans (Hard),

9.00 – start zawodów na dystansie (Hard),

9.00 – 9.45 odbiór pakietów startowych - dystans (Easy),

10.00 – start zawodów na dystansie (Easy),

11.00  - start zawodów na dystansie (MINI),

12.00 – 14.30 przewidywany powrót zawodników z tras, posiłek regeneracyjny,

15.00 – ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców, losowanie nagród wśród uczestników zawodów.

 8. Dystanse:

a. Trasa Rodzinna – MINI WATAHA dystans około 11 km

b. Trasa Średnia – EASY WATAHA dystans około 21 km

c. Trasa Długa  – HARD WATAHA dystans około 35 km

9. Kategorie:

 a. Trasa Rodzinna – MINI WATAHA dystans około 11 km – DRUŻYNOWA

Dedykowana dla rodzin z dziećmi na krótkim dystansie

b. Trasa Średnia – EASY WATAHA dystans około 21 km

EASY TREK : WYŁĄCZNIE DLA TREKKINGOWCÓW

- w kategorii KOBIET -

- w kategorii MĘŻCZYZN

- w kategorii DRUŻYNOWEJ

EASY RUN : WYŁĄCZNIE DLA BIEGACZY

- w kategorii KOBIET -

- w kategorii MĘŻCZYZN

- w kategorii DRUŻYNOWEJ

c. Trasa Długa  – HARD WATAHA dystans około 35 km – trasa BIEGOWA

- w kategorii KOBIET

- w kategorii MĘŻCZYZN

10.Trasa:

a. Start i Meta obydwu dystansów znajduje się przy Kopalni Podgórze .

 b. Na trasie nie będą umieszczone punkty kontrolne.

c. Punkty kontrolne należy zaliczyć poprzez wykonanie zdjęcia na tle punktu z mapy.

d. Ominięcie któregoś z punktów kontrolnych spowoduje niezaliczenie Dogtrekkingu.

e. Rezygnacja z ukończenia trasy jest równoznaczna z niezaliczeniem Dogtrekkingu.

 11. Klasyfikacja Drużynowa:

a. Klasyfikacja drużynowa będzie miała miejsce na dystansie Easy i Mini.

b. Przez drużynę rozumie się przynajmniej dwie, razem startujące osoby, z co najmniej jednym psem.

c. Czas przebiegu całej drużyny liczony jest od momentu wbiegnięcia na metę ostatniego jej członka.

12. Nagrody:

a. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

 b. Za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

 c. Wśród pozostałych uczestników Dogtrekkingu Karkonoskiego nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane.

 13. Ruch drogowy:

a. Dogtrekking odbędzie się przy niezamkniętym ruchu drogowym.

 b. Zawodnicy mają obowiązek zachować szczególną ostrożność przy włączaniu się do ruchu

c. W miejscach uczęszczanych przez pojazdy mechaniczne.

 d. Na wszystkich drogach zawodników obowiązują przepisy Ruchu Drogowego.

 e. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 14. Postanowienia ogólne:

a. Podczas zawodów wszystkich zawodników obowiązują przepisy Kodeksu Ruchu Drogowego oraz przepisy dot.poruszania się po lasach państwowych.

 b. Zawodnicy startujący w Dogtrekkingu zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie Dogtrekkingu

15. W trakcie trwania zawodów - w strefie startu i mety oraz na trasie dogtrekkingu, wszyscy zawodnicy mają obowiązek przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz stosować się do zasad bezpieczeństwa wprowadzonych przez Organizatora w związku z epidemią COVID-19 (informacja dotycząca zasad bezpieczeństwa zostanie podana na tydzień przed imprezą).

16. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

Gorąco zapraszamy do udziału w imprezie! Rozsyłajcie zaproszenia swoim znajomym!


Kontakt ze sklepem

W GODZINACH

pn-pt 9-18

sob 10-14

tel. 602 726 900